آلبوم تصاویر سردار شهید حسن غازی

 

 

 

                         

   

 

          

              ( از رست شهید حسن غازی - سردار رضا محمد سلیمانی )

 

                                    

   

 

 

                    

                            (  سمت راست شهید غازی - برادر قربانی )

 

           

 

                 ( ردیف نشسته از راست نفر سوم شهید حسن غازی )

 

        

                                         ( از رسمت چپ نفر اول شهید غازی )

 

       

( ایستاده از چپ شهید غازی - ردیف نشسته از چپ نفر دوم سردار سلیمانی و نفر سوم شهید عباسعلی جان نثاری )

 

        

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید